SRI VENKATESWARA TEMPLE LAYOUT

 

 

 1. Sri Venkateshwara

 2. Sri Padmavathi

 3. Sri Godadevi

 4. Sri Kumara Swamy

 5. Sri Maha Shiva & Parvathi

 6. Sri Dattatreya

 7. Sri Kabir

 

 1. Sri Garuda

 2. Sri Ganapathi

 3. Store Room

 4. Sri Ram Parivar

 5. Sri Radha Krishna

 6. Sri Durga

 7. Main Hall

 

 

            IMAGES OF DEITIES

 

Sri Venkateshwara Swamy

 

Sri Padmavathi Devi

Sri Godadevi

 

Sri Maha Shiva

 

Sri Parvathi Devi

 

Sri Dattatreya

 

Sri Ram Kabir

 

Sri Garuda

 

Sri Ganapathi

 

Sri Kumara Swamy

 

Sri Durga Devi

 

Sri Ram Parivar

 

Sri Radha, Krishna

 

Home  |  S.V.Temple Services  |  Calendar  |  Priests  |  Location STHS  |  Contact  |  Hindusim