Contact Us

Temple ManagerDr Murthy Mangipudi, Ph: (361) 241-0550.

 

         TRUSTEES

Dr. Vandana Kamath, President    
Dr. Krishnaiah Rayasam, Teasurer 361-563 3531  
Mr. Bhanukant Patel 361-241-7524

 

Dr. Srikanth Dhamaraju    
Dr. Katragadda Chandrashekara Rao, Treasurer 361-852-8177

drckatragadda@svtempletexas.org

Dr. Umamaheswara R Maruvada, Past President 361-563-8208  
Dr. M. Ramakrishna, Past President 361-850-7833

drrama@svtempletexas.org

Dr. Vijay Bindingnavele    
Dr. Lalitha Janaki, Past President 361-549-9727

drljanaki@hotmail.com

Mr. Krishna Akella   akella@svtempletexas.org
Mr. Avinash Ahuja    
Mrs. Sridevi Padmanabhan    
Mr. Pinakin Patel    
Mr. Rakesh Patel    
Mrs. Ritha Kulkarni    
Mrs. Era Gupta    
Dr. M.P. Sudhakaran, Past President 361-992-0900

mps@svtempletexas.org

 

Home  |  S.V.Temple Services  |  Calendar  |  Priests  |  Location STHS  |  Contact  |  Hindusim